นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
ประกาศ เรื่องการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามกาาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
66 คน
เข้าชมเมื่อวาน
59 คน
เข้าชมเดือนนี้
443 คน
เข้าชมปีนี้
9314 คน
เข้าชมทั้งหมด
53478 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ข่าวกิจกรรม
 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)จังหวัดลำปาง ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)จังหวัดลำปาง ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม.
update(2020-8-5)ดู(4)ครั้ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ 103 ปี รายนายคำ สันปูเลย หมู่ 5 ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง. หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงามร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ 103 ปี รายนายคำ สันปูเลย หมู่ 5 ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง.
update(2020-8-4)ดู(4)ครั้ง
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ออกสำรวจต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่และควรอนุรักษ์ไว้รอบที่ 2 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในเขตพื้นรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งงาม. หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ออกสำรวจต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่และควรอนุรักษ์ไว้รอบที่ 2 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในเขตพื้นรับผิดชอบของเทศบาลตำบลทุ่งงาม.
update(2020-7-31)ดู(10)ครั้ง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดทุ่งงามหลวง หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดทุ่งงามหลวง
update(2020-7-29)ดู(8)ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 6 วัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 6 วัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ.
update(2020-7-29)ดู(8)ครั้ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญที่ 2/2563 ในวาระ การขอใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการจัดหาท่อยางประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านแม่ต๋ำใต้ และวาระเรื่องอื่นๆ. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญที่ 2/2563 ในวาระ การขอใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการจัดหาท่อยางประจำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านแม่ต๋ำใต้ และวาระเรื่องอื่นๆ.
update(2020-7-20)ดู(12)ครั้ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งงาม. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งงาม.
update(2020-6-29)ดู(16)ครั้ง
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม"พัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" จำนวน 2 นาย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง. หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม"พัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" จำนวน 2 นาย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง.
update(2020-6-25)ดู(25)ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันและพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กึ๊ดกับบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดและโรงเรียนวัดสาแล เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนทำการเปิดภาคเรียน ปี 2563. หน่วยงาน:สำนักปลัด
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันและพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กึ๊ดกับบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ดและโรงเรียนวัดสาแล เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนทำการเปิดภาคเรียน ปี 2563.
update(2020-6-23)ดู(27)ครั้ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล และสถานพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลเสริมงาม. หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล และสถานพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลเสริมงาม.
update(2020-6-9)ดู(34)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 88 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top