นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีั
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
17 คน
เข้าชมเมื่อวาน
43 คน
เข้าชมเดือนนี้
694 คน
เข้าชมปีนี้
694 คน
เข้าชมทั้งหมด
44858 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ข่าวกิจกรรม
 
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน่วยงาน:
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
update(2018-6-1)ดู(217)ครั้ง
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกู่)วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. สถานที่ดำเนินการ วัดพระธาตุดอยกู่ บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยกู่)วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. สถานที่ดำเนินการ วัดพระธาตุดอยกู่ บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
update(2018-6-1)ดู(236)ครั้ง
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดห้วยส้ม หมู่ที่ 9 วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 หน่วยงาน:
โครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดห้วยส้ม หมู่ที่ 9 วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561
update(2018-7-11)ดู(241)ครั้ง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดย นายกขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดย นายกขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม ทำความสะอาดวัดสาแลไชย.
update(2018-10-18)ดู(155)ครั้ง
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุงงาม พร้อมคณะบริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุงงาม พร้อมคณะบริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม
update(2018-10-23)ดู(156)ครั้ง
23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม เจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. #เทศบาลตำบลทุ่งงาม นำโดยนายขจรศักดิ์ ปวงคำ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม เจ้าหน้าที่พนักงานร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในกิจกรรม เก็บขยะสองข้างทางบริเวณเขตรับผิดชอบ
update(2018-10-23)ดู(159)ครั้ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกับกรมควบคุมประพฤติและชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (คลองสวยน้ำใส)และโครงการทุ่งงามสะอาด ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ณ ลำคลองแม่กึ๊ด หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกับกรมควบคุมประพฤติและชาวบ้านแม่กึ๊ด ได้ดำเนินโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (คลองสวยน้ำใส)และโครงการทุ่งงามสะอาด ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ณ ลำคลองแม่กึ๊ด หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
update(2018-11-5)ดู(197)ครั้ง
รวมพลังสร้างสุขภาพด้วยบาสโลป หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์
รวมพลังสร้างสุขภาพด้วยบาสโลป
update(2018-11-15)ดู(182)ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งงามพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
08.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงามพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม
update(2018-12-5)ดู(208)ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งงามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม โครงการอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 5 ธันวาคม 2561 ณ ลำห้วยเด่นสามสบ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง หน่วยงาน:เทศบาลตำบลทุ่งงงาม
เทศบาลตำบลทุ่งงามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม โครงการอาสาสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 5 ธันวาคม 2561 ณ ลำห้วยเด่นสามสบ บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
update(2018-12-12)ดู(158)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 60 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top