นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีั
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือราชการ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
29 คน
เข้าชมเมื่อวาน
46 คน
เข้าชมเดือนนี้
584 คน
เข้าชมปีนี้
15496 คน
เข้าชมทั้งหมด
42221 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการชำระภาษี หน่วยงาน:สำนักปลัด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการชำระภาษี
update(2016-12-13)ดู(404)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น. หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น.
update(2018-6-1)ดู(206)ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
update(2018-11-19)ดู(38)ครั้ง
หลักธรรมมาภิบาล หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์
หลักธรรมมาภิบาล
update(2019-7-5)ดู(32)ครั้ง
รายงานผลการโครงการฝึกอบรม ด้าน คุณธรรม จริยธรรม หน่วยงาน:สำนักปลัด
รายงานผลการโครงการฝึกอบรม ด้าน คุณธรรม จริยธรรม
update(2019-9-10)ดู(14)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562. หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562.
update(2019-11-13)ดู(0)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฎ หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฎ
update(2019-2-26)ดู(85)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
update(2019-11-5)ดู(1)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
update(2019-11-5)ดู(2)ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562. หน่วยงาน:ส่วนการคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
update(2019-11-5)ดู(2)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 11 ข้อมูล
page: [1] 2
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top