นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลลานกีฬาและสนามกีฬาของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
คู่มือสำหรับประชาชน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
ประกาศ เรื่องการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
งานกิจการสภาฯ
สถานที่ท่องเทียว
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
วัดพระธาตุดอยกู่
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
4 คน
เข้าชมวันนี้
38 คน
เข้าชมเมื่อวาน
44 คน
เข้าชมเดือนนี้
993 คน
เข้าชมปีนี้
11344 คน
เข้าชมทั้งหมด
55508 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
content slider
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม [2020-8-31][16]
ขอความร่วมมือสำรวจน้ำเสียในพื้นที่ [2020-8-3][16]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงงบประมาณ 2562 [2020-8-31][15]
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [2020-8-14][25]
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งงาม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล สายงานบริหาร(ที่ว่าง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น(นักบริหารงานช่าง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามที่ีปรากฎ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 054-286-159 ต่อ 101 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ. [2020-7-24][47]
วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ต้..... ดู[11]ครั้ง
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมคณะกรร..... ดู[9]ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยทีมงานป้องกันและควบคุมโร..... ดู[10]ครั้ง
วันที่14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ประชุมสภาเทศบ..... ดู[23]ครั้ง
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการ..... ดู[18]ครั้ง
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต..... ดู[18]ครั้ง
ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][37]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][36]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][36]
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หน่วยงาน:ประชาสัมพันธ์ [0000-00-00][48]
คู่มือหรือมาฐานการให้บริการ หน่วยงาน: [0000-00-00][43]
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ ๑ (ซอยข้างโรงเรียน) หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][17]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ ๑ (ทางสาธารณะประโยชน์) หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][13]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสาแล หมู่ที่ 5 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][16]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด บ้านดอนงาม หมู่ที่ 8 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][34]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัวยู แบบไม่มีฝาปิด (ทุ่งบน) บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 หน่วยงาน:ส่วนการคลัง [0000-00-00][39]
เรื่องร้องเรียน/ทั่วไป
การจัดซื้อจัดจ้าง
การทุจริตภาครัฐ
เรื่องทั่วไป
กระดานถาม-ตอบ
  

 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top