นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2563
สภาพทั่่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
ประกาศ เรื่องการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ข้อมูลการติดต่อเทศบาล
ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่างๆ
แบบคำร้องขอลงทะบียนเด็กแรกเกิด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขึ้นทะเบียนคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามกาาใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
ITA
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
5 คน
เข้าชมวันนี้
68 คน
เข้าชมเมื่อวาน
59 คน
เข้าชมเดือนนี้
445 คน
เข้าชมปีนี้
9316 คน
เข้าชมทั้งหมด
53480 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
สำนักปลัด
 

 

 
 
 
   

นางทองทิพย์  ปัญญาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม

 
     
   

ว่าง 
   หัวหน้าสำนักปลัด       


 
 
  นางสาวชมนาถ  เสาพรม  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

       นางสาวอรอริยา     เวียงแก้ว
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางสาวเอื้อมพร  เนื่องเหมย  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
  นายวัฒนะ  แหลมคม
    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายดำรงค์  วงค์เรือง
 นิติกรชำนาญการ
 

นางสาวคัลลียา  ชัยเมืองใหม่
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
 

 
  นางสาวนภาพร  วงค์เรือง
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   

นางสาวสมพิทย์  ศรีจันทร์
ครู คศ.2

นางสาววิไลวรรณ  กันทะวงค์
ครู คศ.1
 
 

นางอนงค์  สมวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายธนาศักดิ์  ปากแคว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพุฒ  เรือนใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 

นายภัทชรพงศ์  เปียงใจ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายประดิษฐ์  วงค์เรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสนธยา  วงค์เรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
  นายวีรพงษ์   ก้อนแหวน
 พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
นางจินตนา  ถาน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นางสาวธัญญามาศ  ปันติ
 พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 

นางสาวศิริกรานต์  เรือนใจ
 พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอวยพร  พือกา
 พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัมรินทร์  ยะอินทร์
 พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
 
 
 

 

นายก๋วน  ก้อนแหวน
 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top