นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีั
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือราชการ
ประกาศการจัดชื้อจัดจ้าง
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
1 คน
เข้าชมวันนี้
14 คน
เข้าชมเมื่อวาน
26 คน
เข้าชมเดือนนี้
98 คน
เข้าชมปีนี้
3026 คน
เข้าชมทั้งหมด
47190 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
สำนักปลัด
 

 
                                                          

                                                                                                        นางทองทิพย์  ปัญญาจันทร์                                                                                                       ปลัดเทศบาล

                                                        
                                                         นายอรรถพล  อุทุมพร  
                                                                หัวหน้าสำนักปลัด 
 
นางสาวอรอริยา  เวียงแก้ว
นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเอี้อมพร  เนื่องเหมย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
     นางสาวชมนาถ  เสาพรม      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายดำรงค์  วงค์เรือง
นิติกรชำนาญการ
        นายวัฒนะ  แหลมคม          นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางกษิรา  วงค์เรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 นางสาวนภาพร  วงค์เรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
       นางสาวสมพิทย์  ศรัีจันทร์
ครู คศ.2
นางสาววิไลวรรณ  กันทะวงค์
ครู คศ.1
 
นายธนาศักดิ์  ปากแคว   พนักงานขับเครื่องจักรกล   ขนาดเบา

 นายพุฒ  เรือนใจ          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  นางอนง  สมวงค์  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
นายภัทชรพงศ์  เปียงใจ
พนักงานจ้างทั่วไป  
นายประดิษฐ์  วงค์เรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสนธยา  วงค์เรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
 นางสาวสิริกรานต์  เรือนใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 นายวีระพงษ์  ก้อนแหวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัมรินทร์  ยะอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธัญญามาศ  ปันติ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
       
   นางจินตนา  ถาน้อย     พนักงานจ้างเหมาบริการ   นางสาวอวยพร  พือกา  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
     
       

 

 

 

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top