นายกเทศมนตรี

นายขจรศักดิ์  ปวงคำ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
กองช่าง
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ท่องเทียว ดอยถ้ำมาศ-ถ้ำเสือ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร
การเสริมสร้างวัฒนธรรรมองค์กร
การรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีั
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดการเรืองร้องเรียนการทุจริต
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
หนังสือราชการ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง


[ผลสำรวจ]
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
31 คน
เข้าชมเมื่อวาน
46 คน
เข้าชมเดือนนี้
586 คน
เข้าชมปีนี้
15498 คน
เข้าชมทั้งหมด
42223 คน
     เริ่มนับ 3 ตุลาคม 2557
 
Update:2019-08-30 06:49:03ชม:(29)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ/พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยกรจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ กระบวนการ/วิธีการตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง และ 2. สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)จังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฎิบัติงานในองค์กรของรัฐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งงาม.

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-8-28
โดย: t_ung

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
ตำบลทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tel:054-286159 Website:www.tungngam.go.th

Copy Right 2014 www.tungngam.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top