หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.แม่กัวะ   ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในช่วงปิดภาคเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.แม่กัวะ   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.บ่อแฮ้ว   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด CCTV (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ทต.แม่ทะ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ทต.แม่ทะ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ทต.แม่ปุ   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตจากหลังบ้านนางสายสมร ศรีพยัคฆ์ ไปจนถึงปากห้วยแม่ขยาก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.๕๗-๐๓๘ บ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.นายาง   ซื้อระบบผลิตน้ำประปำ (Water Treatment System) POG ระบบขนำดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังกำรผลิต 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้ำนแก่น หมู่ที่ 7 ตำบลนำยำง อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.นายาง   ซื้อระบบผลิตน้ำประปำ (Water Treatment System) POG ระบบขนำดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังกำรผลิต 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้ำนแก่น หมู่ที่ 7 ตำบลนำยำง อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.นายาง   ซื้อระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแก่น หมู่ที่ 7 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ทต.บ่อแฮ้ว   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สนามเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.๕๗-๐๓๘ บ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลป.๕๗-๐๐๕ บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและตามมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง สาย ลป.ถ.๕๗-๐๒๒ บ้านชัยภูทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.๕๗-๐๓๘ บ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๒.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.นิคมพัฒนา   จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.นายาง   ระบบผลิตน้ำประปำ (Water Treatment System) POG ระบบขนำดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังกำรผลิต 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้ำนแก่น หมู่ที่ 7 ตำบลนำยำง อำเภอสบปรำบ จังหวัดลำปำง 28 ก.ย. 2565
อบต.วังเงิน   จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.วังเงิน   จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.วังเงิน   จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาดู่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.วังเงิน   จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาดง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ทต.แม่ปุ   ซื้อดินลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.บ้านค่า   จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๖๐ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.ดอนไฟ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 260
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10