หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งงาม
วัดพระธาตุดอยกู่
ดอยถ่ำมาศ-ถ้ำเสือ
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
1
2
3
 
   
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอส [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอส [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่นทางสายบ้านสา [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งงาม แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภ [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม (บริเวณทางเข้าปร [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กึ๊ด (บ้านดง) หมู่ที่ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่กึ๊ด (บ้านแ [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
   
   
 
 ขอเชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 21/5/64  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน  [ 17 พ.ค. 2564 ]  
 วันคุ้มครองผู้บริโภค  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 การตรวจสอบรายงานการเงินจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองท้าวเวสสุวรรณ พระธาตดอยตุง  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย  [ 23 มี.ค. 2564 ]  
 ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดผ้าป่าสามัคคี ออนไลน์  [ 18 มี.ค. 2564 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์  [ 16 มี.ค. 2564 ]  
 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 4/3/64  [ 4 มี.ค. 2564 ]  
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2564  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
 สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2563 4/2/64  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
 การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564  [ 1 ก.พ. 2564 ]  
 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ  [ 16 ธ.ค. 2563 ]  
 รางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564  [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  [ 3 ธ.ค. 2563 ]  
 ขอเชิญซื้อสลากกาชาดธรรมศาสตร์ 2563 เพื่อการกุศล  [ 26 พ.ย. 2563 ]  
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 10 พ.ย. 2563 ]  
 ายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  [ 4 พ.ย. 2563 ]  
   
   
 
อบต.วังใต้ ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังใต้ ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนไฟ พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนไฟ ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ทต.ทุ่งงาม วันที่ 23 มิถุนายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งงาม ลงพื้นที่ควบคุมงานปรับปรุงถนน [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน 1 เครื่อ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งงาม วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้ออกตัดหญ้าบริเวณช้างเขตติดต่อเสริ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นาแก้ว กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ่อแฮ้ว มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำหนองกุุ่มบ้านสองแควเหนือ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้ว [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนไฟ ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฎิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.นาแก้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ตค 1490 ลำปาง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นาแก้ว ประกาศเทศบาลตำบลนาแก้ว เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
   
   
 


ทต.บ่อแฮ้ว จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเดินสายโทรศัพท์ภายในหมายเลข12และ14(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ลพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ่อแฮ้ว จ้างซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.บ่อแฮ้ว จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0089 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.หัวเสือ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บบ ๙๙๕ ลำปาง โดยวิธีเ [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ตค1490 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า (บ้านนาแก [ 22 มิ.ย. 2564 ]ทต.นาแก้ว จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(บ้านนาแก้วตะวันตก [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นายาง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องสว่านแท่นเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๒๘ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ซื้อวัสดุหินคลุก (ชั้นพื้นทาง) จำนวน ๒๓๒ ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้า [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.นิคมพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๒ บ [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านค่า ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 21 มิ.ย. 2564 ]

   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออ [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องเสียงสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]วัสดุก่อสร้าง กองช่าง [ 7 มิ.ย. 2564 ]

   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  แบบสำรวจความพึ่งพอใจของผู้มารับบริการ ทต.ทุ่งงาม
  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้บริการ
  ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ม.ค. 2564)    อ่าน 87  ตอบ 0  
   
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสาแล

อ่างเก็บน้ำบ้านแม่กึ๊ดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
ทต.ทุ่งงาม

facebook
ทต.ทุ่งงาม
ทต.ทุ่งงาม