หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
 
การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3395 [เอกสารแนบ] 26 ต.ค. 2565
การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว3235 26 ต.ค. 2565
การขยายเวลาสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3396 26 ต.ค. 2565
ขอความร่วมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.กบท. มท 0808.5/ว31 25 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 17 กศ. มท 0816.3/ว3394 25 ต.ค. 2565
สภาวะการฟื้นฟูการเรียนรู้และเร่งรัดประสิทธิผลการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3393 [เอกสารแนบท้าย] 25 ต.ค. 2565
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3387 [เอกสารแนบท้าย] 25 ต.ค. 2565
ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ต.ค. 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กม. มท 0804.5/ว3376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ต.ค. 2565
การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3384 25 ต.ค. 2565
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย (word)] 21 ต.ค. 2565
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประเภทอื่นที่ถ่ายโอนตามภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3380 21 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3368 [เอกสารแนบท้าย] 21 ต.ค. 2565
การสำรวจความคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ Google Form ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว73 21 ต.ค. 2565
ขอขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3354 21 ต.ค. 2565
เร่งรัดการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติด กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3334 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ต.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 กค. มท 0803.4/ว3365 21 ต.ค. 2565
การดำเนินกิจกรรมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3357 21 ต.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3328 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ต.ค. 2565
การสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 20 ต.ค. 2565
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว7849 20 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต กสธ. มท 0819.2/ว3359 20 ต.ค. 2565
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3358 [ปฏิทินโครงการปี 2566] [ตารางรายงานผล] [ข้อเสนอแนะแนวทาง] 20 ต.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15518 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ต.ค. 2565
การจัดอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบ Online ในหัวข้อ (การใช้งานฟังก์ชั่นใน TV อย่างมีประสิทธิภาพ) กศ. มท 0816.1/ว3355 20 ต.ค. 2565
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3350 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 20 ต.ค. 2565
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน กสว. มท 0820.3/ว3317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.2/ว3351 20 ต.ค. 2565
ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จ (reject) และถูกระงับการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3333 20 ต.ค. 2565
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 792
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10