หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
 
รายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3313 20 ต.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด กพส. มท 0810.6/ว3307 20 ต.ค. 2565
แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา และขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษา กศ. มท 0816.4/ว3326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ต.ค. 2565
แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3327 19 ต.ค. 2565
โครงการคัดเลือก อปท. ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0801.6/ว3298 19 ต.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3322 [รายชื่อรุ่นที่ 7-8] 19 ต.ค. 2565
แจ้งเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 13-17 สน.คท. มท 0808.3/ว15463 19 ต.ค. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3318 19 ต.ค. 2565
ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3253 19 ต.ค. 2565
ขอส่งสื่อ (เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี) การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3319 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ต.ค. 2565
การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ต.ค. 2565
การสำรวจความประสงค์เพื่อประกอบการจัดทำรายวิชาการเรียนรู้ผ่านระบบ Local MOOC เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3306 19 ต.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3295 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายละเอียด (รายเก่า)] [บัญชีรายละเอียด (รายใหม่)] 19 ต.ค. 2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3285 [เอกสารแนบท้าย] 19 ต.ค. 2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว3284 [เอกสารแนบท้าย] 19 ต.ค. 2565
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเก่าที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565 กศ. มท 0816.2/ว3315 19 ต.ค. 2565
รายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กค. มท 0803.3/ว3297 [บัญชีแนบท้าย] 18 ต.ค. 2565
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สน.บถ. มท 0809.2/ว100 18 ต.ค. 2565
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3296 [เอกสารแนบท้าย] 18 ต.ค. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิ ฯ สน.คท. มท 0808.2/ว7810 18 ต.ค. 2565
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ กสธ. มท 0819.2/ว3292 18 ต.ค. 2565
ปรับหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว3268 [เอกสารแนบ] 18 ต.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3279 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ต.ค. 2565
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีแนบท้าย] 17 ต.ค. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 17 ต.ค. 2565
ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว3276 17 ต.ค. 2565
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3275 17 ต.ค. 2565
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบGPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3270 [รายชื่อโรงเรียนฯ] [บัญชีรายชื่อแนบท้าย] 12 ต.ค. 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สน.กบท. มท 0808.5/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2565
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 792
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10