หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลทุ่งงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNER
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
หนังสือสั่งการ สถ.
 
 
 
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 10 สน.คท. มท 0808.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2565
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 5 สน.คท. มท 0808.4/ว18 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2565
การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 12 ต.ค. 2565
หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กต. มท 0818.2/ว3254 12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3245 12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3243 12 ต.ค. 2565
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว3264 12 ต.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง (การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย) กสธ. มท 0819.2/ว3263 12 ต.ค. 2565
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3247 12 ต.ค. 2565
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) กต. มท 0818.3/ว3246 11 ต.ค. 2565
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว3231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต.] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบจ.] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต. เงินล้น] 11 ต.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) สน.บถ. มท 0809.2/ว3237 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
หารือการอุทิศที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3234 11 ต.ค. 2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3230 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ต.ค. 2565
ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย กสธ. มท 0819.2/ว3217 10 ต.ค. 2565
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6 สน.คท. มท 0808.3/ว3223 [(รายชื่อรุ่นที่ 6)] [แบบคำขอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน] 10 ต.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14919-14994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย (Excel)] 10 ต.ค. 2565
แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 กต. มท 0818.2/ว7565 10 ต.ค. 2565
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว7509 10 ต.ค. 2565
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว3190 10 ต.ค. 2565
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565 กศ. มท 0816/ว3212 10 ต.ค. 2565
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3210 10 ต.ค. 2565
การรายงานคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3209 7 ต.ค. 2565
การไว้อาลัยจากเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3191 7 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ สน.บถ. มท 0809.4/ว3208 [เอกสารแนบ] 7 ต.ค. 2565
การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3207 7 ต.ค. 2565
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 792
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10