หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายเอกพงษ์ วงค์เรือง
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
บุคลากร
 
 
 


นางทองทิพย์ ปัญญาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม
โทร : 081-746-9135
 
สำนักปลัด
 


นางนฤมล วรรณารักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-195-2904


นางสาวชมนาถ เสาพรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 095-234-5983


นายดำรงค์ วงค์เรือง
นิติกรชำนาญการ
โทร : 089-854-8690


นายวัฒนะ แหลมคม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 086-656-8553


นางสาวเอื้อมพร เนื่องเหมย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 086-089-7952


นางนงคราญ แสนประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนภาพร วงค์เรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 091-869-5400


นางสาวคัลลียา ชัยเมืองใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสมพิทย์ ศรีจันทร์
ครู คศ.2
โทร : 081-026-2509


นางสาววิไลวรรณ กันทะวงค์
ครู คศ.2
โทร : 083-764-7897


นายธนาศักดิ์ ปากแคว
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
โทร : 093-246-5580


นางอนง สมวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
โทร : 080-860-6051


นายภัทชรพงศ์ เปียงใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 087-174-1340


นายสนธยา วงค์เรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 084-481-1066


นายประดิษฐ์ วงค์เรือง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 084-803-8086


นางสาวธัญญามาศ ปันติ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 061-306-8414


นางจินตนา ถาน้อย
จ้างเหมาบริการ
โทร : 098-403-3315


นางสาวศิริกรานต์ เรือนใจ
จ้างเหมาบริการ
โทร : 090-475-7682


นางสาวอวยพร พือกา
จ้างเหมาบริการ


นายสุนทร ทองพระจันทร์
จ้างเหมาบริการ
โทร : 093-279-7748
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
080-769-4086

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10