หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายก้องภพ อินต๊ะจักร์
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
 
   
     
บุคลากร
 
 
 


นางทองทิพย์ ปัญญาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งงาม
 
สำนักปลัด
 


นางนฤมล วรรณารักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชมนาถ เสาพรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป


นายดำรงค์ วงค์เรือง
นิติกรชำนาญการ


นางสาวคัลลียา ชัยเมืองใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนภาพร วงค์เรือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวัฒนะ แหลมคม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวสมพิทย์ ศรีจันทร์
ครู คศ.2


นางสาววิไลวรรณ กันทะวงค์
ครู คศ.1