แบบสำรวจความพึ่งพอใจของผู้มารับบริการ ทต.ทุ่งงาม
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ( 1 )
50.00%
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้บริการ ( 0 )
0.00%
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ( 1 )
50.00%